Η ετήσια έκθεση του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με αναπηρίες βρισκεται αναρτημένη

στην Ιστοσελίδα του Τμήματος