Οι Σκοποί μας

  1. Η προάσπιση των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των ατόμων με νοητική αναπηρία όπως περιλαμβάνεται στον Νόμο αρ.117/89 και όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει.
  2.  Η  διασφάλιση και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία.
  3. Η διασφάλιση της αξιοπρεπούς, υγιούς διαβίωσης και ανάπτυξης των εν λόγω ατόμων.
  4. Η συμβολή στην πρόληψη της νοητικής αναπηρίας και στην προαγωγή της ψυχικής, σωματικής και πνευματικής υγείας των εν λόγω ατόμων.
  5. Η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και αυτόνομης διαβίωσης των ατόμων με νοητική αναπηρία.
  6. Η ενημέρωση και ενεργοποίηση ομάδων του πληθυσμού πάνω στα θέματα νοητικής αναπηρίας.
  7. Η συνεργασία με συναφείς υπηρεσίες, ιδρύματα και οργανώσεις.
  8. Η προώθηση της υλοποίησης στην πράξη των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία που περιέρχονται στη νομοθεσία, τις Συμβάσεις και Διακηρύξεις των Διεθνών Οργανισμών.