Ο Σύνδεσμος

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, είναι επίσημα εγγεγραμμένος σύνδεσμος στον Έφορο Σωματείων, με αριθμό μητρώου 294. Βάσει του καταστατικού του, προωθεί στην Κύπρο την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για άτομα με αναπηρίες η οποία έχει κυρωθεί από το Κυπριακό Κοινοβούλιο με τον Ν.8(ΙΙΙ)2011 και υπερασπίζεται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των ατόμων με νοητική αναπηρία όπως αυτά περιλαμβάνονται στην Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και τον «Ο περί Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Νόμο του 1989 (Ν.117/1989)».

Ο σύνδεσμος μας ως ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, αναγνωρίζετε στον νόμο Ν.117/1989, ως ο αρμόδιος σύνδεσμος για να υποδεικνύει τα μισά μέλη που λαμβάνουν μέρος σε ειδική επιτροπή με την επωνυμία “Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία” (ΕΠΑΝΑ), της οποίας τα υπόλοιπα μέλη είναι κρατικοί λειτουργοί διοριζόμενα από το κράτος. Επίσης μετέχει μέσω τριών εκπροσώπων του, ως ισότιμο μέλος, στην Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) η οποία σύμφωνα με τον νόμο Ν.143(Ι)/2006, η ΚΥΣΟΑ είναι ο επίσημος εταίρος του κράτους σε θέματα που αφορούν άτομα με αναπηρία. Τέλος, είναι μέλος στην Ευρωπαϊκή ομοσπονδία  οργανώσεων αναπήρων

INCLUSION  EUROPE, Email: information@inclusion-europe.org .