Ο Σύνδεσμος, μέσα στα πλαίσια προσφοράς σε ευρύτερο φάσμα στήριξης τόσο στους γονείς όσο και στα ίδια τα άτομα με Νοητική Αναπηρία προσφέρει τα πιο κάτω προγράμματα.

 

1.Πρόγραμμα απασχόλησης ενηλίκων ατόμων με νοητική αναπηρία, με στήριξη.

Σκοπός του προγράμματος, είναι η εργοδότηση στην ανοιχτή αγορά εργασίας, μέσω της παροχής στήριξης από καθοδηγητή εργασίας  (job coach), ενηλίκων ατόμων με νοητική αναπηρία ή και αυτισμό, με ουσιώδη μείωση της δυνατότητας εξεύρεσης και διατήρησης κατάλληλης απασχόλησης που με τη ανάλογη για τις ανάγκες τους στήριξης, αποκτούν τη δυνατότητα παραγωγικής απασχόλησης και επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης.

 

Τα άτομα με αναπηρία που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα εργοδοτούνται σε θέση εργασίας στην ανοιχτή αγορά εργασίας και θα αμείβονται πάνω σε τακτική βάση, με όρους σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εργατική νομοθεσία. Οι υπηρεσίες στήριξης θα παρέχονται  από εκπαιδευμένους καθοδηγητές εργασίας, πάνω σε προσωπικό επίπεδο, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ατόμου, ευέλικτα και για όσο χρόνο χρειάζεται μέχρι την πλήρη ενσωμάτωση του ατόμου στην εργασία και την κοινωνία.

Οι καθοδηγητές εργασίας θα είναι άτομα τα οποία θα πληρούν τους όρους και τα προσόντα που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία, ενώ η πρόσληψη τους και η όλη διαδικασία πραγματοποίησης του προγράμματος, θα βρίσκεται κάτω από την επίσημη εποπτεία του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ).

 

2.Υπηρεσίες Ψυχολογικής Στήριξης και Συμβουλευτικής

Το πρόγραμμα αυτό είναι ήδη ανοιχτό και επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες συμπεριλαμβανομένου γονέων ή κηδεμόνων, με σκοπό την ενδυνάμωση τους και να μπορούν να αντεπεξέρχονται στις προκλήσεις της ζωής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την λειτουργό του Συνδέσμου Κα Σούλα Φιτιρίκκου, στο τηλέφωνο 22311685, Δευτέρα με Τετάρτη 8.00-12.30 και να μιλήσουν μαζί της με την ιδιότητα της ως Ψυχολόγος.

Η ατομική ψυχολογική στήριξη και ατομική συμβουλευτική μπορούν να γίνουν είτε μέσω τηλεφώνου είτε με φυσική παρουσία στα γραφεία του Συνδέσμου, αφού ενημερωθεί, προηγουμένως, η Λειτουργός .

 

3.Υπηρεσίες  Ενημέρωσης και Προώθησης Δικαιωμάτων

Ο Σύνδεσμος έκρινε απαραίτητη την  δημιουργία Ιστοσελίδας η οποία θα παρέχει πληροφορίες μέσω διαδικτύου και θα περιλαμβάνει:

-Πληροφορίες για τις δράσεις του Συνδέσμου

-Γενική ενημέρωση για τη νοητική αναπηρία

-Ειδήσεις και γεγονότα σε σχέση με την προάσπιση των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των ατόμων με νοητική αναπηρία και ειδικότερα σε σχέση με την δημιουργία ή και εφαρμογής της νομοθεσίας που προασπίζει τα δικαιώματα τους,

-Καθοδηγητική πληροφόρηση ώστε τα άτομα με νοητική αναπηρία να ζητούν τα δικαιώματα τους.

-Εξειδικευμένη ενημέρωση από καλά τεκμηριωμένες επιστημονικές μελέτες.

 

Όλα τα προγράμματα μας επιχορηγούνται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.